Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

obchodnej spoločnosti
ANDANTE GROUP s.r.o.
IČO: 44 973 331
DIČ: 2022893323
so sídlom Považská 2, 940 01 Nové Zámky
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 25271/N
(ďalej tiež ako „predávajúci“)

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese www.pneuwebshop.eu (ďalej tiež ako „e-shop“) predávajúci vydáva tento reklamačný poriadok za účelom informovania svojich zákazníkov o lehotách, podmienkach a spôsobe uplatnenia a vybavenia reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi (ďalej tiež ako „Reklamačný poriadok“).

Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník”), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa”), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

  1. UPLATNENIE PRÁV ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne, elektronickou poštou na adrese pneuwebshop [at] pneuwebshop.sk alebo osobne v mieste sídla predávajúceho v záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný).
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvedel alebo preukázateľne mohol dozvedieť o vade zakúpenej veci. Od okamihu zistenia vady je kupujúci povinný okamžite prestať vadnú vec používať. V opačnom prípade, najmä ak dôjde v dôsledku ďalšieho používania vadnej veci k inej škode, stráca kupujúci nárok na náhradu takto spôsobenej ďalšej škody. Predávajúci je povinný takto uplatnenú reklamáciu prijať a rozhodnúť o jej oprávnenosti v lehotách určených týmto reklamačným poriadkom. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí počas záručnej doby.
Predávajúci nezodpovedá za vady a poškodenia vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou obvyklému používaniu zakúpeného tovaru, za opotrebenia spôsobené chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia. Záruka nevzťahuje tiež na poškodenia vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, prevádzkou v extrémnych, neobvyklých a nevhodných podmienkach. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené samotným kupujúcim alebo treťou osobou.

  1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM SPOTREBITEĽ

Pri vybavovaní reklamácie uplatnenej kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ postupuje predávajúci v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, najmä §18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje, keď sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet vád sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné vady, pričom každá z týchto vád bráni riadnemu užívaniu tovaru.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie spravidla písomne, pričom informáciu o vybavení reklamácie predávajúci zasiela bez zbytočného odkladu na adresu kupujúceho uvedenú v reklamácii. Kupujúci môže byť o vybavení reklamácie informovaný aj iným spôsobom, pokiaľ to bolo s predávajúcim dohodnuté pri uplatnení reklamácie.
Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
V závislosti od povahy vady zakúpenej veci predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opravenej veci
b) výmenou veci
c) vrátením kúpnej ceny veci
d) yplatením primeranej zľavy z ceny veci
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie
f) písomným vyzvaním kupujúceho na prevzatie plnenia.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita veci a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote. Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní. Posúdenie charakteru vady prislúcha predávajúcemu.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len časti veci, výmenu tejto časti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré nemožno v stanovenej lehote bezo zbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby mohla byť vec riadne používaná. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci právo:

a) na výmenu veci za inú bezchybnú, alebo
b) na primeranú zľavu z ceny veci, alebo
c) odstúpiť od kúpnej zmluvy (kupujúci vráti vadnú vec a obdrží späť kúpnu cenu).

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o vady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. 

  1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE, AK JE KUPUJÚCIM INÁ OSOBA AKO SPOTREBITEĽ

Ak je kupujúcim osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná ako v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, zodpovednosť za vady predaného tovaru sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

  1. ZÁRUČNÉ OPRAVY

Záručné opravy výrobkov zabezpečuje predávajúci. Pokiaľ predávajúci reklamáciu neuzná, oznámi to kupujúcemu v lehote uvedenej v tomto Reklamačnom poriadku.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok. Zmenu Reklamačného poriadku predávajúci zverejnení vo svojich obchodných priestoroch a na svojej internetovej stránke najneskôr v deň účinnosti zmeny.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 18.4.2016.

V Nových Zámkoch, dňa 18.4.2016

  • Vytvorenie účtu

Registrácia nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa alebo Obnovte heslo